Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony WWW hc.amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, NIP 777-00-06-350, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej hc.amu.edu.pl.

– Data publikacji strony internetowej: 2023-07-05
– Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

– Deklarację sporządzono dnia: 2023-07-05
– Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-07-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
Włodzimierz Lapis
E-mail: wlodzimierz.lapis@amu.edu.pl
Telefon: 602 216 056

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Katedra Metodologii Lingwistyki, Wydział Neofilologii UAM
Adres: al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań
E-mail: kml@amu.edu.pl
Telefon: 602 216 056

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Katedra Metodologii Lingwistyki
Wydział Neofilologii UAM
al. Niepodległości 4

61-874 Poznań