Efekty kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych:

Efekty uczenia się dla kierunku studiów, poziomu i profilu z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla poziomów 6-7 określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U z 2018 r. poz. 2218).

Symbol Efekty uczenia sięOdniesienie do uniwersalnych charakterystyk poziomów w PRKOdniesienie do charakterystyk drugiego stopnia uczenia się PRK
1234
Wiedza: absolwent zna i rozumie
SP_W01wybrane zagadnienia z zakresu technologii informacyjnej, a także rodzaje aplikacji internetowych oraz wykorzystywane w nich narzędzia i metody pracyP7U_WP7S_WG
SP_W02pojęcia związane z humanistyką cyfrową i jej najważniejsze osiągnięciaP7U_WP7S_WG
SP_W03budowę witryny internetowej, znaczenie bloga, dedykowanej strony docelowej (z j. ang. landing page)P7U_WP7S_WK
SP_W04budowę tekstu użytkowegoP7U_WP7S_WG
SP_W05kategorie zagrożeń bezpieczeństwa w sieci, ich potencjalne skutki oraz odpowiadające im rodzaje zabezpieczeń oraz przepisy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa danych i informacji w organizacjiP7U_WP7S_WK
SP_W6charakter zarządzania informacją i zasobami sieci w organizacjachP7U_WP7S_WG
SP_W7zagadnienia sprzętowej i programowej konfiguracji systemów operacyjnych dla zastosowań komputera jako narzędzia w tworzeniu interaktywnych aplikacji prezentacyjnych P7U_WP7S_WG
SP_W8mechanizm powstawania informacjiP7U_WP7S_WK
Umiejętności: absolwent potrafi
SP_U01stworzyć i zarządzać stroną WWWP7U_UP7S_UW
SP_U02stosować zaawansowane narzędzia do edycji tekstu i funkcje arkusza kalkulacyjnego, zaprojektować grafikę do druku i InternetuP7U_UP7S_UW
SP_U03przeanalizować pod względem socjolingwistycznym różne formy wypowiedzi pisemnej i ustnej w przekazie internetowymP7U_UP7S_UW
SP_U04prowadzić dyskusję opartą na argumentach, formułować wypowiedzi argumentacyjne i rozpoznawać przejawy manipulacjiP7U_UP7S_UK
SP_U05stosować zasady ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz prawa InternetuP7U_UP7S_UW
SP_U06przeprowadzić redakcję, adiustację i korektę tekstu, dokonać składu i łamania tekstu w programie Word, zaprojektować i skonstruować krótkie i obszerne wypowiedzi pisemneP7U_UP7S_UK
SP_U07budować i wdrażać na potrzeby swojej organizacji systemy zarządzania bezpieczeństwem informacyjnymP7U_UP7S_UO
SP_U08przygotować kompleksowe oferty wsparcia bezpieczeństwa informacji i zasobów sieci dla branży ITP7U_UP7S_UW
SP_U09zarządzać kolekcjami i archiwami cyfrowymi, samodzielnie wyszukać i tworzyć nowe zasoby sieciowe; tworzyć, przetwarzać i zarządzać zasobami informacyjnymiP7U_UP7S_UW
SP_U10wymienić, scharakteryzować oraz testować najpopularniejsze aplikacje wspomagające tworzenie aplikacji multimedialnych, jak również samodzielnie zaprojektować i stworzyć aplikację multimedialnąP7U_UP7S_UW
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
SP_K01wykorzystania mediów (w tym Internetu i mediów społecznościowych) jako przestrzeni komunikacyjnejP7U_KP7S_KR
SP_K02wyboru ścieżki rozwoju zawodowegoP7U_KP7S_KO
SP_K03krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz uznania przydatności uzyskiwania pogłębionej wiedzy do rozwiązywania praktycznych problemówP7U_KP7S_KK
SP_K04pogłębiania wiedzy z z zakresu humanistyki cyfrowej oraz wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych w pracy zawodowejP7U_KP7S_KR
SP_K05prowadzenia badań jakościowych które dotyczą m.in. potrzeb: społecznych, ekonomicznych, życia i zdrowia, konieczności, zbierania informacji o ograniczeniach, cechach, przeszkodach, oczekiwaniach, doświadczeniach itp.P7U_KP7S_KK

UWAGA:

Przy określaniu efektów uczenia się dla studiów podyplomowych (tabela powyżej) możemy uwzględnić również inne efekty – spoza uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia1 i charakterystyk drugiego stopnia dla poziomów 6-82 – wówczas nie ma odniesienia do żadnych symboli (3 i 4 kolumna tabeli powyżej).

Objaśnienia stosowanych oznaczeń:

1) Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych:

SP_W01, SP_W02, … – efekty kształcenia z zakresu wiedzy

SP_U01, SP_U02, … – efekty kształcenia z zakresu umiejętności

SP_K01, SP_K02, … – efekty kształcenia z zakresu kompetencji społecznych

2) Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia poziomów PRK

P = poziom PRK (6-8)

U = charakterystyka uniwersalna

  W = wiedza

  U = umiejętności

  K = kompetencje społeczne

Przykład:

P6U_W = poziom 6 PRK, charakterystyka uniwersalna, wiedza

3) Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 PRK typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4

P = poziom PRK (6-8)

S = charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego

  W = wiedza

     G = zakres i głębia

     K = kontekst

  U = umiejętności

     W = wykorzystanie wiedzy

     K = komunikowanie się

     O = organizacja pracy

     U = uczenie się

  K = kompetencje społeczne

     K = oceny

     O = odpowiedzialność

     R = rola zawodowa

Przykład:

P6S_WK = poziom 6 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego, wiedza – kontekst